İLAN
EKİNÖZÜ MALMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
 
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN  
SIRA MAHALLESİ ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ
(m²)
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİH VE SAATİ  
1 Çiftlik 162 35 Ham Toprak 69,719.58 Tam İmarsız 105,000.00 10,500.00 09.01.2018 09:00  
2 Çiftlik 160 29 Ham Toprak 11,938.30 Tam İmarsız 18,000.00 1,800.00 09.01.2018 09:10  
3 Çiftlikkale 120 26 Hali Arazi 55,646.01 Tam İmarsız 223,000.00 22,300.00 09.01.2018 09:20  
4 Çiftlikkale 150 21 Ham Toprak 15,336.98 Tam İmarsız 46,100.00 4,610.00 09.01.2018 09:30  
5 Yeniköy 110 56 Ham Toprak 3,357.52 Tam İmarsız 3,400.00 340.00 09.01.2018 09:40  
                         
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü odasında yapılacaktır.     
2- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerin ihale saatine kadar;   
  a) Geçici Teminatı; (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.)  
  b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,  
  c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı suretini  (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,  
  d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve nüfus cüzdanı fotokopilerini,   
  e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekâletnamelerini İhale saatine kadar ihale komisyonuna bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.  
3- İhalelere ait şartnameler mesai saatlerinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.     
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin iadeli taahhütlü olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.     
5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.  
6- 4706 Sayılı Yasa’nın 7. maddesi uyarınca taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır. Satış bedelinin taksitle ödenmek istenilmesi halinde,  satış  bedelinin ¼’ ü peşin kalan kısmı taksit tutarları eşit olarak belirlenmek suretiyle 3’er aylık dönemler halinde en fazla 2 yılda  kanuni faiziyle birlikte ödenebilir.    
                         
(www.milliemlak.gov.tr)   Tel: 0344 481 2240 - 2270  
                         
                İLAN OLUNUR.